پنجشنبه ، ۱۹ تیر ۱۳۹۹

منوی اصلی

سایر محصولات

21  الی  25  اردیبهشت ماه 1390

نمایشگاه بین المللی تبریز – سالن سهند – غرفه 1/630 – غرفه ویژه نرم افزار ایران سازه

 4 الی  7  مرداد ماه 1389

نمایشگاه بین المللی تهران – سالن 12 –  غرفه ویژه نرم افزار ایران سازه

سالن آمفی تئاتر مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

21 الی 25 اردیبهشت 1389

نمایشگاه بین المللی تبریز - سالن آذربایجان