چاپ

 4 الی  7  مرداد ماه 1389

نمایشگاه بین المللی تهران – سالن 12 –  غرفه ویژه نرم افزار ایران سازه