چاپ

21  الی  25  اردیبهشت ماه 1390

نمایشگاه بین المللی تبریز – سالن سهند – غرفه 1/630 – غرفه ویژه نرم افزار ایران سازه