چاپ

6 الی 9 مهر ماه 1390

نمایشگاه بین المللی ارومیه - سالن 2 - غرفه ویژه نرم افزار ایران سازه