چاپ

سمینار تکنولوژی های نوین ساختمانی - آقای پروفسور گلابچی

سالن آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی تبریز - 9 خرداد ماه سال 94