چاپ

ویرایش جدید S44 با ویژگیهای خاص پیوستی طی چند روز آتی تقدیم میگردد

·         آپدیت با ویرایش پنجم سال 99 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران

·         آپدیت و سازگاری با آخرین ورژنهای ایتبز 17 و 18

·         محاسبه و کنترل ضوابط ویژه لرزه ای قابهای ویژه بند 9-20-6-3-3-4

·         تغییرات در فرمت نقشه کشی برای خوانایی بهتر نقشه ها

·         امکان ترسیم مقاطع تیر در کنار هر فریم در سه حالت (Sample  -  Beside All  -  Beside Sorted)

·         تیپ بندی و سورت مقاطع تیر در چهار حالت موثر به لحاظ تعداد تیپ و جزئیات ابعاد، شکل اجرا و سایز خاموت (Shape  -  Shape & Bar Size  -  Bar Size  -  None)

·         امکان تعیین محل مقاطع عرضی تیرها روی فریم ها در پنج حالت (Center  - Left  -  Right  -  Left & Right – Left & Center & Right)

·         امکان تعیین شماره شروع لیبل مقاطع تیر از ابتدا یا ادامه مقاطع ستونها

·         حذف مقاطع تکراری ستونهای Rotate شده و سورت مجدد لیبل ها

·         امکان تعیین مقدار مشارکت مقطع پیچشی طولی تیرها بصورت درصدی از ماکزیمم آن

·         تغییر تمام خم قلاب و سنجاقی های خاموتها به خم استاندارد 135

·         اضافه شدن حالت جدید ترسیمی Key Plan بصورت پلان سازه ای برای خوانایی بیشتر نقشه در دو حالت (By Plan  -  By Grid Lines)

·         امکان تغییر نام تراز طبقات در چهار حالت (None  -  Original  -  Sorted  -  Floor )

·         سورت کردن لیستوفرها بر اساس شماره میلگرد یا شماره وضعیت (سورت بر اساس شماره میلگرد باعث افزایش سرعت و سهولت اجرا میگردد)

·         قابلیت تطابق مقاطع درصورت استفاده از فایلهای پوش 25 و 50 درصد طراحی پروژه (بصورت نظیر به نظیر در فایلهای نامنطبق)

·         استفاده از داده های Envelope در کنار داده های Summary برای برداشت با دقت 100 درصدی مقاطع میلگرد و Station های طراحی ایتبز

·         امکان تعریف تقویتی های ترکیبی دلخواه از دو شماره میلگرد در فرم User Defined قسمت Rebars Arrangement

·         امکان تغییر سایز متون دیوارهای برشی

 ·         اصلاح باگهای جزئی و بهبود عملکرد

 

 

 ویژگی های ویرایش S43 

 

ویژگی های ویرایش S42 

ویژگی های ویرایش (S41):